Mark Ku's Blog
首頁 關於我

agile
3

調整敏捷開發站立會議 - 讓團隊當責
Management
調整敏捷開發站立會議 - 讓團隊當責
目的 隨著團隊越來越成熟,公司想往 OKR / OGSM…
Mark Ku
Mark Ku
August 18, 2023
1 min
導入敏捷開發 - 讓團隊運作更流暢

Quick Links

關於我

Social Media